سخنرانی دردانشگاه
59 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سخنرانی دردانشگاه دیواندره وبیجار پیرامون حق یاتکلیف بودن شرکت درانتخابات.