"بایسته های پژوهش وتحقیق"
55 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
تحقیق درواقع نوعی تلاش روشمند برای کشف واقع است(واقع به معنای عام،یعنی آنچه درخارج ازذهن وجود دارد نه واقع درمقابل حق)که دارای نتایج خاص نظری ویا کاربردی است واز این جهت حرکت های فکری ای که به صورت فطری وعرفی از انسان ها صادر می شود وخصلت آکادمیک ندارند، ازشمول این تعریف خارج اند.تحقیق وپژوهش درحقیقت لازمه بلافصل هرگونه پیشرفت علمی وعملی است وبدین منظور می توان رابطه توسعه یافتگی غرب را(فارغ ازمباحثی که درباب توسعه غربی می توان گفت) با انبوه تحقیقات آنان ونیزنسبت عقب ماندگی ما را با رخوت علمی حاکم برفضای عمومی جامعه مان ملاحضه کرد.امروزه تحقیق وپژوهش در ایران وضعیت مطلوبی ندارد. به لحاظ کمی ،حجم پژوهش های مختلف درمراکز علمی مثل حوزه، دانشگاه،پژوهشگاه ها و....درهمه زمینه ها(بنیادی-تخصصی-کاربردی) بسیار کم است وحتی دربسیاری از موضوعاتی که به خود ما مربوط می شود(مثل شناخت انقلاب اسلامی، شیعه ، تاریخ وادبیات ایران و...)،سهم تحقیقاتی که در دانشگاه های آمریکا واروپا در این باب صورت گرفته است بیشتر از مراکز علمی خود ماست.یعنی در ایران تعداد کسانی که اساسا دغدغه تحقیق وپژوهش دارند بسیار کم است.ازنظر کیفی هم باید دید همان تحقیقات انجام شده هم تا چه مقدارروشمند،بومی،کاربردی،عمیق،اثرگذارومخصوصا غیرفرمایشی بوده است.آقای زیباکلام می نویسد:ظرف چهاریا پنج سالی که یک دانشجوی علوم سیاسی،ادبیات و...دریک کشورغربی تحصیل می کند باید40 یا50 مقاله وگزارش تحقیقی تهیه نماید که مبتنی برنقد مفاهیم ونظرات رایج درآن رشته است. ما دراین مقاله دررابطه با روش بهینه پژوهش،به لحاظ اهمیت آن مباحثی طرح خواهیم کرد وطرح محورهای بعدی را به وقت دیگری موکول می کنیم.
آدرس اینترنتی