اسلام "مفاتیح الجنان"
59 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
سال هاست که ازجشن"کتاب سوزان" کسروی می گذرد.جشنی که درآن،کتاب مفاتیح به عنوان نماد زیست متحجّرانه مذهبی! ،درشعله های آتش می سوزد.ظاهراً تازمانی که زیست متجدّدانه روشنفکری،حیات دارد ونفس می کشد، باید بااین سوء تفاهم ها(اگرنگوییم سوء نیّت ها) سرکنیم واخیراً هم دکترسروش، زیارت جامعۀ کبیره را مرامنامۀ تشیّع غالی نامیده است!.بنده قصد بررسی تفصیلی این تلقّی هاراندارم، ولی به عنوان کسی که آشنایی مختصری با این ادعیه،زیارات ومناجات ها پیداکرده ام ،بایدبگویم که این مفاهیم اگرشنیده وفهمیده شود، می تواند باهراندیشه وتفکر فلسفی،کلامی،اخلاقی واجتماعی ای که مدّعی حقیقت وخدمت به نوع بشراست، مواجهه ومقابله کند!. این داروهای معنوی وبارقه های رحمانی ،بانظام عقلی والاهیاتی ای که دارد، انصافاً دست هیچ خردمندی به بلندای آن نمی رسد وروح هیچ مکتب اخلاقی ای نمی تواند به آن نزدیک شود وسرآغاز پریشانی وسردرگمی ژرف کاوی های متکلمانه است ومن درشگفتم، بااین معجزات روشن وعلامات متقن،چه نیازی به اثبات وابطال های کلامی برای اثبات ولایت وامامت ائمه است؟ سخنان سحرانگیزی که ازهیچ پیامبرمرسل(مگرپیامبرخاتم) وملک مقرّبی سابقه نداشته است ،چه رسدبه اندیشمندان عادی. حال برای تبیین بهتر مسأله ،نکاتی رادرباب فرهنگ تعالیم ائمه ،اعم ازدعاو...متذکّرمی شوم: