روحانیت و انواع دینداری
113 بازدید
تاریخ ارائه : 3/10/2013 10:32:00 AM
موضوع: جامعه شناسی

روحانیت و انواع دینداری پیش گفتارسخن بر سر تبیین رابطه روحانیت با پاره ای ویژگی های فکری و صنفی جامعه ما و یا احیانا جامعه جهانی است ولی چگونه می توان بدون توافق بر سر معنا و مفهوم روحانیت در این رابطه بحث کرد؟ ابتدا باید روحانیت را از نظر صنفی شناخت و معین کرد که این نهاد به لحاظ تاریخی به کجا وابسته است و شروع و تداوم تاریخی آن با چه کیفیتی صورت گرفته و بلاخره فلسفه کلی حاکم بر این نهاد چیست و کار کرد و نقش آن در اجتماع ما چگونه است و چگونه باید باشد.